ห้าวหาญ จ., and อินทองปาน อ. “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ,A Research and Development of Coaching Model to Enhance Health Care Service Skills”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 25, no. 1, July 2015, pp. 167-7, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36250.