เจียมอมรรัตน์ร., and อินทองปานอ. “การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, Vol. 22, no. 1, 1, pp. 68-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4830.