เขียววิมล ว., เจียมอมรรัตน์ ร., and อินทองปาน อ. “ศึกษาสถานการณ์การดำเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 21, no. 1, Jan. 2013, pp. 96-105, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4986.