เทอร์เนอร์ ก., and เพ็ชรคง จ. “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: สาระสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการจัดการศึกษาพยาบาล”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 1, Apr. 2016, pp. 1-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57025.