ฟองเกิด ส., and อรัญคีรี อ. “ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 1, Apr. 2016, pp. 120-33, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57333.