เกตุอินทร์ ว., ศรียะศักดิ์ อ., and หงษ์ทอง ก. “การรับรู้สุขภาพและพัฒนาการทารกในมุมมองของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 1, Apr. 2016, pp. 176-87, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57338.