อุบลวรรณ ก. “โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (Magnet Hospital): แนวทางการพัฒนาองค์กร”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 2, Aug. 2016, pp. 1-10, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65664.