เทอร์เนอร์ ก., รักความสุข ส., เรือนใจมั่น จ., สุขเจริญ จ., and สุริยานิมิตรสุข ธ. “สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 2, Aug. 2016, pp. 128-41, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65685.