ธรรมกุล ด., and ศิริวัฒนกุล เ. “กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 3, Dec. 2016, pp. 1-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74382.