เทอร์เนอร์ ก., เพ็ชรคง จ., ห้าวหาญ จ., and มามาก น. “การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 3, Dec. 2016, pp. 13-26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74384.