ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ., ชาวสวนศรีเจริญ ไ., and ดำทิพย์ ป. “สมรรถนะพยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 3, Dec. 2016, pp. 52-65, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74398.