พุทธรักษา ล., ขำอยู่ อ., and ดาลลาส จ. ช. “มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 3, Dec. 2016, pp. 66-77, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74402.