มีหาญพงษ์ ป., งามขำ น., and มีสกุลถาวร ส. “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข; A Causal Model of Knowledge Management of Patient Unit in General Hospital under the Ministry of Public Health”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 3, Dec. 2016, pp. 78-93, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74406.