ปุณโณทก พ., and แนบเกษร ช. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา; Factors Related to Happiness of Undergraduate Nursing Students; Faculty of Nursing; Burapha University”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 3, Dec. 2016, pp. 118-29, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74411.