บุญวาศ ข., ทิพย์รัตน์ ว., สาราลักษณ์ ป., สุวรรณเวลา โ., and ประทุม ส. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 3, Dec. 2016, pp. 144-57, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74425.