เพชรมณีโชติ ข., หิมานันโต ศ., and ฟองเกิด ส. “การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 3, Dec. 2016, pp. 158-69, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74432.