รุ่งเนย น., หงษ์ทอง ก., ดิษฐบรรจง เ., สีสว่าง จ., and ยอดทอง ด. “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 3, Dec. 2016, pp. 170-81, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74434.