ชีวะสุทโธ ร., and หวานกระโทก ศ. “ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 3, Dec. 2016, pp. 182-95, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74439.