ฉายยิ่งเชี่ยว ก., อนุสรณ์ธีรกุล ส., and อึ้งปัญสัตวงศ์ ส. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในมารดาอายุมาก”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 26, no. 3, Nov. 2016, pp. 196-07, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74443.