โภคพลากรณ์*ป., ชัยวิบูลย์ธรรม*ส., and ตันติตระกูล**ว. “ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, Vol. 27, no. 2, Aug. 2017, pp. 198-13, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/97733.