เทอร์เนอร์ กมลรัตน์, เหลืองรัตนมาศ ลัดดา, รื่นเริง ทุติยรัตน์, and รักความสุข สมพร. “Development of a Pedagogical Model to Promote 21st Century Skills of Nursing Students”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 28, no. 1 (April 30, 2018): 127–138. Accessed October 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/121758.