ฟองเกิด สุริยา, and ภู่กฤษณ สรวงทิพย์. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความ ทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 23, no. 3 (February 25, 2014): 122–131. Accessed November 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/16635.