เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ กรรณิกา, ชาวสวนศรีเจริญ ไพบูลย์, and คงสนิท เสาวลักษณ์. “Effectiveness of Resilience-Enhancing Program in Elderly Residents at Ban Sritang Nursing Home”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 29, no. 1 (April 30, 2019): 32–47. Accessed November 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/187174.