ศิริพัน ศิริพันธุ์, and ชูดำ ศศินาภรณ์. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลหญิงตั้งครร,A Development of an Instructional Model Emphasizing Cultural Competency of Nursing Students for Antenatal Care in Three Southern Border Provinces of Thailand”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 25, no. 1 (July 10, 2015): 54–69. Accessed September 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36219.