ห้าวหาญ จุฬารัตน์, and อินทองปาน อรชร. “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ,A Research and Development of Coaching Model to Enhance Health Care Service Skills”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 25, no. 1 (July 10, 2015): 167–177. Accessed August 15, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36250.