เจียมอมรรัตน์รุจิรา, and อินทองปานอรชร. “การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 22, no. 1 (1): 68-75. Accessed October 2, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4830.