เขียววิมล วิไลเลิศ, เจียมอมรรัตน์ รุจิรา, and อินทองปาน อรชร. “ศึกษาสถานการณ์การดำเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 21, no. 1 (January 16, 2013): 96–105. Accessed October 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4986.