เทอร์เนอร์ กมลรัตน์, and เพ็ชรคง จรัสศรี. “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: สาระสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการจัดการศึกษาพยาบาล”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 1 (April 25, 2016): 1–15. Accessed October 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57025.