ฟองเกิด สุริยา, and อรัญคีรี อนิสา. “ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 1 (April 25, 2016): 120–133. Accessed November 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57333.