เกตุอินทร์ วารุณี, ศรียะศักดิ์ อัจฉราวดี, and หงษ์ทอง กฤษณา. “การรับรู้สุขภาพและพัฒนาการทารกในมุมมองของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 1 (April 25, 2016): 176–187. Accessed December 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57338.