อุบลวรรณ กันยารัตน์. “โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (Magnet Hospital): แนวทางการพัฒนาองค์กร”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 2 (August 31, 2016): 1–10. Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65664.