เทอร์เนอร์ กมลรัตน์, รักความสุข สมพร, เรือนใจมั่น จิดาภา, สุขเจริญ จิตรา, and สุริยานิมิตรสุข ธัญญมล. “สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 2 (August 31, 2016): 128–141. Accessed February 1, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65685.