-วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. “คำแนะนำผู้นิพนธ์”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health00 (1). ccessed November 28, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/70330.