-, -. “แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health00 (1). Accessed September 21, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/70335.