ธรรมกุล ดวงเนตร, and ศิริวัฒนกุล เทียมใจ. “กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 3 (December 28, 2016): 1–12. Accessed September 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74382.