เทอร์เนอร์ กมลรัตน์, เพ็ชรคง จรัสศรี, ห้าวหาญ จุฬารัตน์, and มามาก นวพร. “การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 3 (December 28, 2016): 13–26. Accessed August 10, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74384.