ชาวสวนศรีเจริญ กรรณิกา เรืองเดช, ชาวสวนศรีเจริญ ไพบูลย์, and ดำทิพย์ ปัจมัย. “สมรรถนะพยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 3 (December 28, 2016): 52–65. Accessed September 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74398.