พุทธรักษา ลัดดาวัลย์, ขำอยู่ อารีรัตน์, and ดาลลาส จิณห์จุฑา ชัยเสนา. “มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 3 (December 28, 2016): 66–77. Accessed October 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74402.