มีหาญพงษ์ ปราณี, งามขำ นิลาวรรณ, and มีสกุลถาวร สนทนา. “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข; A Causal Model of Knowledge Management of Patient Unit in General Hospital under the Ministry of Public Health”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 3 (December 28, 2016): 78–93. Accessed September 25, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74406.