ปุริมายะตา ปรเมษฐ์, วิบูลชัย นิสากร, วงษาไฮ ถิตาพร, and วรามิตร วันเพ็ญ. “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา; A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients With Fracture”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 3 (December 28, 2016): 104–117. Accessed September 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74410.