ปุณโณทก พิชามญชุ์, and แนบเกษร ชนัดดา. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา; Factors Related to Happiness of Undergraduate Nursing Students; Faculty of Nursing; Burapha University”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 3 (December 28, 2016): 118–129. Accessed September 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74411.