บุญวาศ ขวัญตา, ทิพย์รัตน์ วรารัตน์, สาราลักษณ์ ปรีดา, สุวรรณเวลา โสภิต, and ประทุม สดศรี. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 3 (December 28, 2016): 144–157. Accessed September 29, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74425.