เพชรมณีโชติ ขวัญตา, หิมานันโต ศุภรา, and ฟองเกิด สุริยา. “การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 3 (December 28, 2016): 158–169. Accessed April 20, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74432.