ชีวะสุทโธ รวงดี, and หวานกระโทก ศุภกร. “ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 3 (December 28, 2016): 182–195. Accessed October 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74439.