ฉายยิ่งเชี่ยว กรรณิกา, อนุสรณ์ธีรกุล สร้อย, and อึ้งปัญสัตวงศ์ สุพรรณี. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในมารดาอายุมาก”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26, no. 3 (November 28, 2016): 196–207. Accessed September 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74443.