โภคพลากรณ์*ปิยะวรรณ, ชัยวิบูลย์ธรรม*สุชิรา, and ตันติตระกูล**วิไลลักษณ์. “ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 27, no. 2 (August 30, 2017): 198-213. Accessed August 13, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/97733.