1.
สอนดี เ, พงษ์ศักดิ์ชาติ พ, ก่อเจดีย์ ผ, ชื่นฉ่ำ จ, สิงห์ประไพ ภ. Evaluation of the District Health System Management Competencies of Learning and Coordinating Center (LCC) Boromarajonani College of Nursing, Saraburi. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2018 Apr. 30 [cited 2023 Feb. 1];28(1):116-2. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/121754