1.
เทอร์เนอร์ ก, เหลืองรัตนมาศ ล, รื่นเริง ท, รักความสุข ส. Development of a Pedagogical Model to Promote 21st Century Skills of Nursing Students. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2018 Apr. 30 [cited 2022 Oct. 3];28(1):127-38. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/121758