1.
คุมขวัญเ, คำเงินอ, วรรณลัยอ, ขัดตาน. Home-based Fall Prevention Guideline in Thai Contexts for Elderly People. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2018Dec.31 [cited 2020Sep.23];28(3):10-2. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/164190