1.
ชูศรีอ, ใจงามณ, วงศ์วิเศษกุลศ, สันประโคนป. Health Promotion for Preschool Aged Children whose Age 2-5 years-old in Child Developmental Center at Khet Bang Phlat, Bangkok: Family Management. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2018Dec.31 [cited 2020Sep.23];28(3):51-2. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/164205